یک کارشناس اقتصاد گفت: امروزه بسیاری از کسانی که به دنبال خروج پولخود از کشور بودند، به راحت‌ترین راه ممکن پول خود را تبدیل به ارز دیجیتالکرده و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به گزارش نقش نیوز به نقل از ایسنا پرویز جلیلی‌کامجو  درباره خروج پول از کشور به وسیلهارزهای دیجیتال، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران به سهقسمت تقسیم می شود؛ بخش اول بازار فارکس است که طی سال‌هایگذشته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران مردمدر حال انتقال سرمایه و معامله‌کردن در این بازار هستند.وی با بیان اینکهبخش دیگر سرمایه‌ها به بازار رمز ارزها رفته است و در حال معامله وسرمایه‌گذاری در این بخش هستند، توضیح داد: پیش از این اگر شخصیسعی بر خروج ۵۰۰ هزار دلار از ایران داشت، امکان پذیر نبود و بادشواری‌های بسیاری روبرو می شد، اما اکنون بسیاری از افرادی که بهدنبال خروج پول خود از کشور بودند، به راحت‌ترین راه ممکن سرمایه خود راتبدیل به ارز دیجیتال می‌کند که معادل دلار آمریکا است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه صرافی‌های دیجیتال ایرانیمحدودیت روزانه در واریز و برداشت دارند و سرمایه‌های سنگین به راحتیامکان انتقال به خارج از کشور را ندارند، گفت: افراد با افتتاح چند حساب بهنام اعضای خانواده خود و دوستانشان، خیلی راحت می‌توانند روزانه ۵ هزاردلار را از کشور خارج کنند و این اقدام در حال انجام است.

وی با تأکید براینکه مهم خروج سرمایه است و ما باید به فکر این باشیم کهسرمایه از کشور خارج نشود، اظهار کرد: امروز ایمیلی به من رسیده بود کهبا بیت کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. چنین اقداماتیباعث شده است که خروج پول از کشور اتفاق بیفتد، همچنین پول‌شویی‌هاییدر حال انجام است.جلیلی کامجو درباره اینکه در موقعیت فعلی، بازارسرمایه ایران ارزنده‌تر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟ گفت: همه چیز بستگیبه دولت‌ها دارد و نمی‌توان آینده ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد. زمانی کهشخصی مانندایلان ماسکبا یک هشتگ گذاشتن بیت کوین در توییتر خوداین ارز را دچار افزایش قیمت ناگهانی می‌کند، نمی‌توان آینده آن را پیش‌بینیکرد. از لحاظ تکنیکی پس از هر رشدی، نمودار نیاز به استراحت دارد، امااینکه تا کجا ادامه پیدا کند، کسی نمی‌داند و اکنون هدف‌های ۱۰۰هزاردلاری برای بیت کوین متصور می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه بازار سهام یک کشور مانند آینه ای شفاف برابر چشمانسرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، تصریح کرد: اکنون بازار سرمایه‌کشور با قانون جدید دامنه نوسان غیرمتقارن، ریسک رسیدن به سود و زیان(ریسک به ریوارد) برای سرمایه گذار تبدیل به یک چهارم شده است و اگر اوسهمش را امروز در صف فروش بفروشد و همان روز سهم به صف خریدبرسد، ۸ درصد ضرر می‌کند، اما بازهم می‌فروشد، چراکه اعتمادی به بازارندارد.

این کارشناس اقتصاد و تحلیل‌گر بازار سرمایه ادامه داد: سهامدار نیز دراین موضوع تقصیری ندارد. نمادهایی مانند وملی، ولپارس، خمحرکه ونزدیک به ۸۰ درصد اصلاح کرده‌اند و جای سوال دارد، چرا بازار باید به ایننقطه برسد.

وی با بیان اینکه باید دید ،چرا سازمان بورس در شهریور ماه به دنبالتصویب تغییر دامنه نوسان نبود؟ پیشنهاد داد: اکنون که شاخص بورس درپایین‌ترین جای خود قرار دارد سازمان بورس باید دامنه نوسان را به منفی تامثبت ۲۰درصد تغییر دهد تا هرکسی خواست سهم خود را با ضرر بفروشد واز بازار خارج شود. در گذشته برخی نمادها دامنه نوسان نداشتند و سهم‌هانیز به خوبی معامله می‌شد.