فعالیت های روابط عمومی و سعی در برقراری ارتباط و تفاهم با هم از عهد باستان وجود داشته است ، تنها ابزار و ادوات روابط عمومی ، نوع مهارت و تخصص فعالیت های روابط عمومی با تغییر و تحول همراه بوده است . سنگ نوشته های باقی مانده از زمان شاهان هخامنشی ، نشان دهنده […]


فعالیت های روابط عمومی و سعی در برقراری ارتباط و تفاهم با هم از عهد باستان وجود داشته است ، تنها ابزار و ادوات روابط عمومی ، نوع مهارت و تخصص فعالیت های روابط عمومی با تغییر و تحول همراه بوده است . سنگ نوشته های باقی مانده از زمان شاهان هخامنشی ، نشان دهنده واقف بودن آنان به قدرت و تاثیر افکار عمومی است .  در عین حال با وجود چنین پیشینه ای از روابط عمومی به مفهوم امروزی آن به عنوان یک دانش نوپا و جوان یاد می شود که قدمت آن در جهان کمتر از یک قرن و در ایران حدود نیم قرن است . بیان یک تعریف جامع و کلی از روابط عمومی کاری دشوار است . چرا که روابط عمومی اشتراک حرفه ای مشاغل زیادی را در بر می گیرد و از گستردگی در عرصه اجتماع برخوردار است . با این توصیف تعریف رایجی که می توان از روابط عمومی بیان کرد یعنی مدیریت ارتباطات بین سازمان و مخاطب ، روابط عمومی یعنی هنر مردم داری ، یعنی داشتن رابطه خوب با دیگران . یعنی تلاش برای کسب همکاری مردم و گروه هایی که برای سازمان اهمیت دارد . روابط عمومی یعنی هنر کاربرد خردمندانه از رسانه های جمعی برای نفوذ در افکار عمومی است .

از سویی دیگر ارتباطات را سنگ بنا و پایه اولیه تمدن بشری خوانده اند . مبادله اطلاعات و افکار میان آحاد انسانی یکی از مهم ترین نیازهای زندگی اجتماعی است . در این میان  ارتباطات ،حلقه واسطی است که فرد را به جامعه متصل کرده و زمینه انتقال میراث فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر فراهم آورده است .

رسانه ها، مهم ترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرآیند ارتباطات هستند . نقش رسانه ها در سده معاصر هر روز بیش از پیش برجسته شده است . رسانه ها در عصر حاضر به واسطه کشف و به کارگیری تکنولوژی های جدید ارتباطی تا عمق جوامع نفوذ کرده و از تاثیر بسزا و تعیین کننده ای در جهت دهی افکار عمومی برخوردار شده اند . عصر جدید بر پایه ارتباطات و اطلاعات شکل گرفته است . بدون ارتباط و بهره گیری از رسانه های جدید، امید کمتری برای حصول به هدف های فوری و ضروری در زمان مناسب می توان داشت .

  • نویسنده : حامد هاتفی- مدیر روابط عمومی بیمه ایران معین