نقش نیوز - در استان خراسان جنوبی در بخش ھای صنعت و کشاورزی طی سھ سال اخیر 214 میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع استان صرفھ جویی شده است.

رضا بهنام – خراسان جنوبی – سید محمود ھاشمی با اعلام این مطلب گفت: طی سال اخیر در بخش صنعت ۱۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع جایگزین شده است.
‎مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: بر اساس بررسی ھای انجام گرفته در بخش کشاورزی استان نیز ۸۴ میلیون لیتر سوخت مایع جایگزین شده است.
‎وی گفت: در مجموع بر اساس حجم گاز جایگزین در بخش ھای صنعتی و کشاورزی ۲۱۴ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت مایع در استان خراسان جنوبی صرفه جویی شده است.
‎ھاشمی در ادامه افزود: با تلاش ھمکاران شرکت گاز خراسان جنوبی در حال حاضر ۱۴۹۲ واحد صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بھره مند ھستند که تعداد ۱۰۴۲ واحد صنعتی و تولیدی طی سه سال اخیر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.
‎مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ضمن اشاره به برنامه شرکت گاز خراسان جنوبی برای گازرسانی به ٢٠٠ صنعت طی سال جاری یاداور شد: در سال گذشته شرکت گاز خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه اول از لحاظ تعداد صنایع بھره مند از مفاد مصوبه شورای اقتصاد در بین شرکت ھای گاز استانی شده است.
وی ضمن اعلام اینکه وجود صنایع کوچک و بزرگ باعث ایجاد اشتغال و عدم مھاجرت می گردد، تصریح کرد: سرعت بخشی در گازرسانی به واحدھای صنعتی و تولیدی اقدامی عملی در راستای فرمایش مقام معظم رھبری مبنی بر تاکید بر جھش تولید می باشد.