بحث زباله های شهری و نوع جمع آوری آن ها، در هر زمان و شرایطی مهم است زیرا به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد. حالا با شیوع کرونا در جامعه، این مسأله جدی تر و حساس تر هم شده است زیرا زباله های احتمالا عفونی مانند ماسک، دستکش و غیره هم اضافه شده و اگر به درستی جمع آوری و دفن نشوند می توانند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازند. برای بررسی عملکرد شهرداری تهران در خصوص مدیریت زباله های ناشی از کرونا قنبر آدینه وند، مدیر نظارت و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه داد.

ماسک و دستکش های خود را در معابر رها نکنید

به گزارش نقش نیوز، آدینه وند در ابتدا گفت: پسماندهای پزشکی شرایط خاصی دارند و خودروهای مخصوص، زباله های بیمارستانی را جمع آوری و به کهریزک می برند، روی آن ها آهک ریخته و به صورت اصولی و بهداشتی